Councillors

Cllr Helen Baxter                                               Register of Interests

Cllr Derek Cary                                                   Register of Interests

Cllr Lionel Cashin                                               Register of Interests

Cllr Nigel Chicken                                               Register of Interests

Cllr Jean Curwen                                                Register of Interests

Cllr Peter Hemmerman - Town Mayor           Register of Interests 

Cllr Stephen King                                                Register of Interests

Cllr John Marshall                                              Register of Interests

Cllr Diane Peaks                                                  Register of Interests

Cllr David Rudd                                                    Register of Interests

Cllr Jayne Smith - Deputy Mayor                       Register of Interests

Cllr Alison Van der Kroon                                    Register of Interests

Cllr Ellen Van der Kroon                                       Register of Interests